Қолданбалы бакалавриат

 

 

 

Мейірбике ісінің заманауи даму үрдісі Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесінде мейіргерлердің маңызды рөл атқаратынын көрсетеді. Мейіргерлер атқаратын міндеттердің әртүрлілігі денсаулыққа әсер ететін факторларды, аурудың себептерін түсінуді, оларды емдеу және оңалту шараларын білуді, сонымен қатар медициналық көмек пен денсаулық сақтау жүйесі арқылы жүзеге асырылатын экологиялық, әлеуметтік және басқа да жағдайларды білуді талап етеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мейіргерлерді халықтың қолжетімді медициналық көмекке деген қажеттіліктерін қанағаттандырудың нақты әлеуеті ретінде қарастырады.

Осыған байланысты, меіргерлерді, соның ішінде «Мейірбике ісі» мамандығы бойынша қолданбалы бакалаврларды даярлаудың негізі нақты өмірде жұмыс істей алатын мейіргерлерді оқыту кезеңі , яғни клиникалық тәжірибелер болып табылады.

Клиникалық тәжірибе – бұл студентке білім беру барысында алған білімі мен біліктілігіне сүйене отырып, команданың құрамында және дені сау немесе ауруға шалдыққан адамға тікелей қол жеткізе алатын адам ретінде қажетті мейіргерлік күтімді орындауға, бағалауға және ұйымдастыруға үйрететін білім беру кезеңі.   Клиникалық тәжірибеде студент команда құрамында жұмыс жасауға ғана үйреніп қоймайды, сонымен қатар белгілі бір емдеу мекемесі аумағында команданы басқаруға, мейіргерлік күтімді ұйымдастыруға (жеке адамдарға және шағын топтарға арналған санитарлық - ағарту жұмыстарын қоса алғанда) үйренеді.

Қолданбалы бакалавр білім беру бағдарламасында клиникалық тәжірибе Еуропалық парламенттің Директивасының нұсқауларына сәйкес жүзеге асырылады.

Бұл сайт қолданбалы бакалавр бағдарламасы бойынша білім алатын студенттерге, клиникалық тәжірибе кезінде студенттерге көмек көрсететін менторлар мен оқытушыларға / тьюторларға арналған ақпараттар мен нұсқауларды қамтиды. Сонымен қатар, клиникалық тәжірибелерді өткізу және ұйымдастыру бойынша негізгі талаптар жарияланған.

 

 

 

  Прикладной бакалавриат

 

 Реализация проекта по внедрению прикладного бакалавриата по специальности «Сестринское дело» начата министерством здравоохранения и социального развития РК в 2014 году в экспериментальном режиме на базе 6 государственных медицинских колледжей (Медицинский колледж г. Астаны; Кокшетауский медицинский колледж; Кызылординский медицинский колледж; Павлодарский медицинский колледж; Республиканский колледж по подготовке и переподготовке средних медицинских и фармацевтических работников; Западно-Казахстанский медицинский колледж)

Программа прикладного бакалавриата предусматривает принципы дуального обучения в соответствии с европейскими директивами, в т.ч. реализацию производственной практики на клинических базах под руководством квалифицированного наставника в объеме не менее 60-70% от общего количества часов обучения (срок обучения 3,5 года). Данная программа широко распространена в странах Евросоюза и направлена на подготовку высокопрофессиональных медицинских сестер с усиленной практической подготовкой.

Выпускники высших медицинских колледжей прикладного бакалавриата по специальности «Сестринское дело» будут обладать профессиональными навыками для проведения сестринского приема, предусматривающего доврачебный осмотр больных, постановку предварительного диагноза, направление на консультацию к узким специалистам, патронаж детского и взрослого населения, выписку рецептов под контролем врача.

 

 

Вручение дипломов медицинским сестрам прикладного бакалавриата

          7 марта 2018 г. 47 выпускников прикладного бакалавриата получили дипломы с квалификацией «Прикладной бакалавр».


 

Форма входа

Поиск

Статистика

Количество просмотров материалов
10162